Bolagsstyrning

Opus styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Opus bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Opus följer även andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Valberedning

Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bl.a. tillsättningsfrågor.
Läs mer

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Stämman utser bolagets styrelse och revisor.
Läs mer

Revisor

Revisor utses av årsstämman på förslag av valberedningen.
Läs mer

Styrelse

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar.
Läs mer

Koncernledning

Koncernledningen ansvarar för koncernens löpande verksamhet.
Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >