Revisionsutskottet

Enligt aktiebolagslagen får ledamöterna i revisionsutskottet inte vara anställda i företaget och minst en ledamot i revisionsutskottet ska vara oberoende av företaget, företagsledningen och företagets största aktieägare.

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen och effektiviteten i företagets interna kontroller. De utvärderar den externa revisorn och hjälper valberedningen med förslag om val av revisor. Styrelsen utser ett revisionsutskott bestående av två styrelseledamöter. Minst en medlem av revisionsutskottet har kompetens inom redovisning och revision.

Revisionsutskottets ledamöter

Katarina Bonde
Ordförande och ledamot i Revisionsutskottet sedan 2020

François Dekker
Ledamot i Revisionsutskottet sedan 2020

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >