Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i valberedningen för Opus Group AB (publ) (Opus) utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Per den 30 september 2018 är de fyra till röstetalet största ägarna RWC, AB Kommandoran, Lothar Geilen och Andra AP-fonden. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Opus valberedning.

Valberedningens ledamöter:

 • Petteri Soininen, representant för RWC
 • Jörgen Hentschel, representant för AB Kommandoran
 • Henrik Wagner Jørgensen, representant för Lothar Geilen
 • Martin Jonasson, representant för Andra AP-fonden
 • Katarina Bonde, i egenskap av styrelseordförande i Opus

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 46,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Petteri Soininen valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till styrelse,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisorer,
 • förslag till arvode för bolagets revisorer och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Opus kommer att hållas torsdagen den 16 maj, 2019, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Opus valberedning kan göra det via e-post till: ir@opus.se eller med brev till adressen: Opus Group AB, (Att: Valberedningen), 411 10 Göteborg, senast den 31 januari 2019.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >