Definitions

EBITDA
EBITDA är en förkortning av Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization och är ett mått på verksamhetens rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

EBITA 
EBITA är en förkortning av Earnings Before Interest, Taxes and Amortization och är ett mått på verksamhetens rörelseresultat före nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

EBITDA-marginal
EBITDA dividerat med totala intäkter

EBITA-marginal 
EBITA dividerat med totala intäkter

Vinst per aktie (VPA)
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Fritt kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten minskat med investeringar i anläggningstillgångar

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus likvida medel

Nettoskuld / EBITDA
Nettoskuld vid periodens utgång dividerat med EBITDA för den senaste 12-månadersperioden, justerat för proforma räkenskaper för förvärvade verksamheter

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >