Press
POSTED 15 november 2018

Delårsrapport (januari - september 2018)

Rapportperiod juli – september, 2018

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 634 MSEK (458), en tillväxt om 38,6%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 8,4%.
  • EBITDA uppgick till 129 MSEK (84), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,3% (18,2).
  • EBITA uppgick till 91 MSEK (55), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,3% (11,9).
  • Kvartalets resultat uppgick till -24 MSEK (13) och inkluderar valutakursdifferenser netto om -25 MSEK (-15) samt en justering av uppskjutna skattefordringar om -15 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 MSEK (68) och Fritt kassaflöde uppgick till -4 MSEK (-4).

Rapportperiod januari – september, 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 841 MSEK (1 361), en tillväxt om 35,2%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 9,6%.
  • EBITDA uppgick till 372 MSEK (246), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,2% (18,0).
  • EBITA uppgick till 268 MSEK (156), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,6% (11,5).
  • Periodens resultat uppgick till -40 MSEK (49) och inkluderar valutakursdifferenser netto om -78 MSEK (-24) samt en justering av uppskjutna skattefordringar om -15 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 206 MSEK (151) och Fritt kassaflöde uppgick till 27 MSEK (-16).

Göteborg 15 november 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:30 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

More from Opus

Want to find out more?

Looking for a specific Opus business?