Press
POSTED 04 januari 2019

Opus aviserar ovillkorligen förtidsinlösen av utestående obligationslån med ISIN SE0008374425

Opus Group AB (publ) (“Opus”) har idag, ovillkorligen och oåterkalleligen, meddelat innehavarna av de utestående 500 MSEK seniora icke-säkerställda obligationerna som löper ut i maj 2021, ISIN SE0008374425 (”Obligationerna”), att bolaget har utövat sin rätt att förtidsinlösa Obligationerna.

Det inlösendatum (“Inlösendatum”) som inlösen kommer att ske är den 30 januari 2019. Obligationerna kommer att lösas in till ett belopp som motsvarar summan av 102,375 procent av Nominellt Belopp, plus eventuellt upplupen men obetald ränta.

Inlösenbeloppet kommer att utbetalas till de direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna som finns upptagna i skuldboken per avstämningsdagen, den 23 januari 2019, som infaller fem bankdagar före Inlösendatum. I samband med förtida inlösen avnoteras Obligationerna från företagsobligationslistan på NASDAQ Stockholm.

“Refinansiering av Obligationerna pågår för närvarande och avser att ske genom en ny USD-baserad finansiering på den amerikanska marknaden. Refinansieringen kommer att minska Opus valutakursexponering betydligt och samtidigt säkra långfristig finansiering med en gynnsam kostnadsstruktur”, säger Linus Brandt, CFO & Executive Vice President på Opus.

Göteborg 4 januari, 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2019 kl. 11:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper. Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag.

Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person.

Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA, Storbritannien, Frankrike och Italien) kan vara förbjudet enligt lag. Opus kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05  
E-post: linus.brandt@opus.se

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >