Press
POSTED 26 april 2012

Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)

Aktieägarna i Opus Prodox AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl.19.00 på Elite Park Avenue Hotel (Taube Salen), Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 18.00 – 18.45.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 21 maj 2012 kl. 12.00 per telefon 031 – 748 34 97, per fax 031-28 86 55, per brev under adress ”Årsstämma 2012”, Opus Prodox AB, Bäckstensgatan 11C, 431 49 Mölndal eller via e-post ir@opus.se. I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 21 maj 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd senast fredagen den 18 maj 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Se PDF


Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >