Fjärranalys

Fjärranalys mäter utsläpp medan fordonen kör förbi under normala och vardagliga körförhållanden genom att använda analysutrustning som är anpassad för användning ute på vägarna. Opus fjärranalysteknik registrerar utsläppsnivåer, registreringsskyltar, hastighet och acceleration för att få en fullständig testpost. Fjärranalysenheter (RSD:er) kan samla in tusentals mätningar på en dag och kan snabbt och enkelt flyttas mellan olika platser för kostnadseffektiv emissionsövervakning.

Halter av kolmonoxid (CO), kolväten (HC), oxider och dioxider av kväve (NO och NO2) samt partiklar (PM). Sensorerna detekterar utsläpp från avgasröret samt avdunstningsutsläpp som orsakas av läckor från bränsleledningar, pumpar, tankar och andra komponenter.

Fjärranalysmätningar brukar göras när fordonen accelererar upp på en motorväg under måttlig motorbelastning och med måttlig hastighet. Systemet utstrålar ultraviolett och infrarött ljus tvärs över vägen. Mängden av specifika våglängder ljus som absorberas av föroreningen i fordonets avgas- och avdunstningsutsläpp registreras och dessa avläsningar gör att vi kan bestämma föroreningshalterna.

Opus tillhandahåller fjärranalystjänster i delstater i hela USA och flera europeiska länder för en rad olika ändamål, däribland:

  • Testning av låga utsläpp (Clean Screen): Förare kan välja att komplettera sin besiktning genom att få sina utsläpp mätta vid vägkanten. Fordon som godkänns som rena befrias från sin nästa regelbundna stationsbaserade besiktning.
  • Testning av höga utsläpp: Fordon som identifieras med mycket höga utsläpp får ett meddelande om att de måste inställa sig för en ombesiktning.
  • Utvärdering av emissionsmätningsprogram: Genom att jämföra en ögonblicksbild av fordonsflottan vid programstarten och när en viss tid har gått för att fastställa om flottans utsläpp har minskat totalt sett.
  • Andra applikationer: Övervakning av vissa fordonsmärken och modeller för manipulationsmekanismer, eller identifiering av bedrägliga stationsbesiktningar genom att mäta fordonen på vägen strax efter testet.

Våra program har samlat in över 150 miljoner giltiga besiktningsposter sedan 1990-talet. Vi har identifierat över 3,5 miljoner rena fordon som gjort sig förtjänta av befrielse från sin nästa regelbundna utsläppsbesiktning och informerat ägarna av över 30 000 fordon med höga utsläpp om att de måste återvända för ombesiktning. Vi har också utvärderat hela fordonsflottor och besiktningsprogram och övervakat certifierade fordonsmodeller för att upptäcka tillverkares manipulationsanordningar.

Opus fjärranalystjänster har uppfyllt alla branschens utsläppsnormer för enheter och applikationer sedan mitten av 1990-talet. Våra RSD-enheter har ständigt blivit godkända enligt amerikanska standarder, inklusive branschspecifikationen California Bureau of Automotive Repair (BAR) (On-Road Emission Measurement System; OREMS) och Colorado-specifikationen On-road Vehicle Emission Remote Sensing (COVERS) – som har erkänts som branschstandarden sedan mitten av 2000-talet.

  • Certifieringar av enhetens noggrannhet/torrkemisk gasanalys: Opus RSD-enheter har nått upp till 98 % noggrannhet i rigorösa test i verkliga livet som utförts av Colorados departement för folkhälsa och miljö (CDPHE).
  • Jämförelse med andra analysinstrument: myndigheter i Asien, Nordamerika och Europa har jämfört Opus RSD:er med andra betrodda utrustningar för emissionsanalys med utmärkta resultat.
  • Mätnoggrannhet (noggrann screening av enskilda fordon eller övervakning av fordonsflottor): i ett oberoende försök som utfördes av BAR, kontrollerades fordon med höga utsläpp av två fjärrsensorer och även av en dynamometer i vägkanten, så att resultaten kunde jämfördes under samma testvillkor. Våra RSD-enheter uppnådde minst 92 % noggrannhet i identifieringen av fordon med höga utsläpp.

Noggrannhet jämfört med regelbundna besiktningar: data från Colorado, där Opus driver både regelbunden besiktning och testning med Clean Screen-fjärranalys, visar samma höga nivå av noggrannhet vid testningen för en rad olika gaser och fordon av olika modellår.

Hur kan fjärranalys ge ett mervärde till befintliga program för emissionsmätning? -

Fjärranalysen samlar in stora mängder mätningar av fordonsutsläpp ute på vägarna, och tillhandahåller en stor databas med information som kan utnyttjas: befriar fordon med låga utsläpp (sparar bilisterna tid och pengar genom att undvika en stationsbesiktning, och fokuserar de återstående stationerna på att besiktiga fordon med högre utsläpp); ombesiktigar fordon med höga utsläpp på ett tidigt stadium; utvärderar programmets sammantagna effekter; avskräcker manipulering; och övervakar besiktningsstationer, fordonstillverkare och tillverkarens eftermarknadskontroll.

Fjärranalys kan också användas med portabla system för emissionsmätning (PEMS) – ett mobilt testsystem som utformats för detaljerade test av enskilda förorenande fordon. Fjärranalys används för att identifiera år med fordon med höga föroreningar, märken och modellgrupper, som sedan kan fokuseras med PEMS. Kombinationen av fjärranalys och PEMS tillhandahåller en komplett mobil lösning för övervakning, tillsyn och efterlevnad.

Läs mer om hur fjärranalysapplikationer kan kompletteras med ett emissionsmätningsprogram

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?